Kategori «Muhasebe Temelleri»

Muhasebede Pencere Giydirme

Muhasebede Pencere Giydirme Nedir?Muhasebede Pencere Giydirme, şirket yönetimi tarafından finansal tablolarda şirketin kamuya açıklanmadan önce finansal tablo kullanıcıları nezdinde daha olumlu bir görünüm sunmak amacıyla kasıtlı olarak yaptığı manipülasyonu ifade eder.Muhasebede vitrin giydirme, yönetim tarafından bir şirketin mali tablolarının kamuya açıklanmadan önce görünümünü iyileştirme çabası anlamına gelir. İşletmenin daha olumlu sonuçlarını g

Kazanç Yönetimi

Kazanç Yönetimi nedir?Kazanç yönetimi, menfaat sahiplerini şirketin ekonomik ve finansal durumu konusunda aldatmak veya bu manipüle edilmiş finansal raporlarla sözleşmelerden gelir elde etmek için kişisel niyetle raporlama sürecinde yönetimin kasıtlı müdahalesini ifade eder.Bir şirketin finans yöneticisi veya yönetimi, finansal raporlarında, bundan kar elde etmek için şirketlerini iyi durumda gösteren şeyleri sergilemeyi seçer. Raporlarda gösterilen kâ

Teminat mektubu

Teminat Mektubu nedir?Teminat Mektubu, ilgili müşterinin tedarikçiden satın aldığı malların ödemesini yapmaması halinde, banka tarafından müşteri adına ödeme yapacağına dair banka tarafından düzenlenen yazılı onaydır. Tedarikçinin işleme güvenmesine ve ürünü tedarik etmesine yardımcı olur. Ödeme sorumluluğunu üstlenece

GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)

Muhasebede GAAP nedir?Genel olarak kabul edilen muhasebe ilkeleri (GAAP), finansal raporlamanın uygun sınıflandırma ve ölçüm kriterlerini belirleyen ve farklı şirketlerin finansal raporları yatırımcılar tarafından karşılaştırıldığında daha iyi bir resim sağlayan muhasebe ve raporlama için asgari standart ve tek tip yönergelerdir.Basit bir ifadeyle, bir ş

Önceki Dönem Ayarlamaları

Önceki Dönem Düzeltmeleri nelerdir?Önceki dönem düzeltmeleri , cari dönem olmayan dönemlere yapılan düzeltmelerdir, ancak muhasebenin yaklaşımı ve yaklaşımı kullandığı birçok ölçüm olduğu için her zaman kesin bir miktar olmayabilir ve bu nedenle, tüm diğer ilkeler bozulmadan kalır.AçıklamaÖnceki Dönem Mali ta

Doğal Risk

İçsel Risk Nedir?Yapısal Risk, kontrol dışı faktörlerden dolayı oluşan veya iç kontroller yardımı ile kontrol edilemeyen finansal tabloların hata, eksiklik veya yanlışlık nedeniyle kusurlu olma olasılığı olarak tanımlanabilir. Örnekler arasında işlemin bir çalışan tarafından kaydedilmemesi, kontrol riskini azaltmak için görevlerin ayrılması, ancak aynı zamanda çalışanların / paydaşların kötü niyetli niyetler için gizlice anlaşması yer alır.İçsel Risk Türleri# 1 - Manuel Müdahaleden &n

Para Ölçümü Kavramı

Muhasebede Para Ölçümü Kavramı Nedir?Para Ölçüm Kavramı, hangi şirketin sadece para cinsinden ölçülebilen olayları veya işlemleri finansal tablolarına kaydetmesi gerektiği ve işlemlere parasal değerin atanmasının mümkün olmadığı muhasebenin kavramlarından biridir. mali tabloya kaydedilmeyecektir.Basit bir ifadeyle, sadece

Çalışma Döngüsü

Çalışma Döngüsü nedir?Bir şirketin nakit döngüsü olarak da bilinen faaliyet döngüsü, şirketin stoklarını nakde dönüştürmek için gereken ortalama süreyi ölçen bir faaliyet oranıdır. Stok üretme veya satın alma, mamul mal satma, müşterilerden nakit alma ve bu parayı yeniden stok almak / üretmek için kullanma süreci, şirket faaliyette kaldığı sürece hiç bitmeyen bir döngüdür.Aşağıda gördüğümüz gibi Toyota Motors'un Na

Muhasebe Kontrolleri

Muhasebe kontrolleri, bir işletmenin finansal tabloların güvencesi, geçerliliği ve doğruluğu için uyguladığı prosedürler ve yöntemlerdir, ancak bu muhasebe kontrolleri, mevzuata, yasalara, kurallara ve düzenlemeler.Muhasebe Kontrolleri nedir?Muhasebe Kontrolleri, bir organizasyon tarafından benimsenen ve organizasyon genelinde artan verimlilik ve uyuma yol açan ve mali tabloların denetçilere, bankacılara, yatırımcılara ve diğer paydaşlara sunulduğunda doğru olmasını sağlayan tedbirler ve kontrollerdir.Bir organizasyon içinde uygul

Mali Tabloların Önemi

Mali Tabloların ÖnemiMali Tablolar, şirketin iş performansını ve mali durumunu doğru bir şekilde yansıttığı için çok önemlidir. Ayrıca, yönetim, yatırımcılar, finansal analistler vb. Dahil tüm paydaşların geçmiş ve mevcut performansı karşılaştırarak değerlendirmelerine ve uygun ekonomik kararlar almalarına ve böylece şirketin gelecekteki performansını ve büyümesini tahmin etmelerine yardımcı olur.Bu makalede, finansal tabloların en önem

Ödenecek faiz

Ödenecek Faiz nedir?Ödenecek Faiz, şimdiye kadar yapılmış ancak ödenmemiş gider tutarıdır (şirketin bilançosuna kaydedildiği tarih).Herhangi bir faizin, ödenecek faizin bilançoya kaydedildiği tarihten sonra ortaya çıkması durumunda, bu faiz dikkate alınmayacaktır.Ödenecek Faiz ÖrnekleriAşağıdaki örnekleri görelim.örnek 1Diyelim ki Şirket Til

Muhasebede Alaka

Muhasebe ile Alaka Düzeyi Nedir?Muhasebeyle alaka düzeyi , muhasebe sisteminden aldığımız bilgilerin, son kullanıcıların önemli kararlar almasına yardımcı olacağı anlamına gelir. Son kullanıcılar, iç veya dış paydaşlar olabilir. İç paydaşlar arasında yöneticiler, çalışanlar ve işletme sahipleri bulunur. Dış paydaşlar derken, yatırımc

Ticari işlem

Ticari İşlem nedir?Bir ticari işlem, üçüncü şahıslarla (yani müşteriler, satıcılar vb.) Meydana gelen, parasal değeri olan ve şirketin ekonomisi için somut ekonomik değeri olan ve aynı zamanda mali durumunu etkileyen olaylarla ilgili bir muhasebe terimidir. şirket.AçıklamaDaha basit bir ifadeyle, ticari işlemler, parasal açıdan ölçülebilen ve şirket üzerinde finansal bir etkiye sahip olan herhangi bir üçüncü şahıs ile meydana gelen olay olarak tanımlanır. Örneğin, bir imalat şirketi söz konu

Enflasyon Muhasebesi

Enflasyon Muhasebesinin AnlamıEnflasyon muhasebesi, genellikle enflasyonist ortamlarda firmanın finansal durumunun net bir resmini sunmak için fiyat endekslerine göre ayarlanan çeşitli malların artan veya azalan maliyetlerinin etkisine faktöring yaparak finansal tabloları raporlamak için kullanılan yöntemi ifade eder.Genellikle,

Muhasebe Sözleşmesi

Muhasebe Sözleşmesi nedir?Muhasebe sözleşmeleri, karmaşık ve belirsiz ticari işlemler için belirli kılavuzlardır, ancak zorunlu veya yasal olarak bağlayıcı olmasa da, genel olarak kabul edilen bu ilkeler mali tablolarda tutarlılığı korur. Finansal raporlama sürecini standartlaştırırken, bu sözleşmeler karşılaştırmayı, ilgiyi, işlemlerin tam açıklamasını ve finansal tablolarda uygulamayı dikkate alır.Muhasebeciler tarafından, muhasebe

Büyük Banyo

Big Bath nedir?Big Bath, şirketin kötü bir yılda geliri daha da aşağı çekerek geliri manipüle ettiği ve böylece önümüzdeki dönem veya yılın daha iyi görünmesi ve geleceği daha iyi göstermesi için gerçekte olduğundan daha fazla zararı bildirdiği hesap defterlerinde bir tür manipülatif muhasebe türüdür. sonuçlar çekici görünüyor.Açık

Maliyet prensibi

Tarihsel Maliyet İlkesi nedir?Maliyet İlkesi, bir varlığın algılanan değerde değil, her zaman orijinal satın alma fiyatı veya maliyetiyle kaydedilmesi gerektiğini ve bu nedenle varlığın piyasa değerindeki herhangi bir değişikliğin bilançoda temsil edilme şeklini etkilememesi gerektiğini belirtir.Kısa AçıklamaBu aynı

Banka Taslağı

Banka Taslağı nedir?Banka çeki olarak da bilinen bir Banka poliçesi, bankadan satın alınan ve daha sonraki bir aşamada ikinci tarafça havale etmek için kullanılan bir finansal araçtır. İkinci taraf, bu taslağı herhangi bir bankada, taslakta belirtilen parayı çekmek için sunabilir. Taslak sahibi için mevcut olan, aynısını sunduğunda belirtilen miktarı alacağı bir garantidir.Bir talep taslağı, Asya ve

Piyasa Muhasebesine İşaretle

Mark to Market Accounting nedir?Mark to Market Muhasebesi , şirketin finansallarının adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bilanço varlıklarının veya borçlarının değerini cari piyasa değerinden kaydetme anlamına gelir. Belirli menkul kıymetleri pazarlamak için işaretlemenin nedeni gerçek bir resim vermektir ve değer, tarihsel değere kıyasla daha önemlidir.Örnekler# 1 - Satışa Hazı

Maliyet Fayda İlkesi

Maliyet-Fayda İlkesi Nedir?Maliyet Fayda İlkesi, finansal raporların ve tabloların hazırlanmasına yardımcı olan bir muhasebe sisteminin faydalarının her zaman ilişkili maliyetleri ağırlaştırması gerektiğini belirten bir muhasebe kavramıdır.ÖrneklerÖrnek 1 - Adli MuhasebeAdli muhasebe alanından bir örneği ele alalım. Bir mağaza sahibinin, mu

Ara Dönem Mali Tablolar

Ara Dönem Mali Tabloları nelerdir?Ara dönem mali tablolar , aralarında yıllık tabloların yayımlandığı yıl içinde yayımlanan mali tablolardır (genel olarak ara dönem tabloları üç ayda bir yayımlanır ve her yıl konsolide edilir).Kısaca AçıklandıAra Dönem Mali Tablolar, bir yıldan daha kısa bir süre için ayrıntılar sağlayan ve tamamlanmış veya kısaltılmış versiyonu olabilen mali tablolar setidir. Halka açık şirketler, bu tür mali tablo

Nakit Fişi

Nakit Fiş nedir?Nakit makbuz, nakit veya nakit benzerinin transferini içeren bir işlem sırasında alınan nakit miktarının basılı bir onayıdır. Bu dekontun aslı müşteriye verilirken diğer nüshası ise muhasebe amacıyla satıcı tarafından saklanır.Başka bir deyişle, bir satıcı, müşteri, yatırımcı veya banka gibi harici bir kaynaktan nakit veya nakit eşdeğerini kabul ettiğinde üretilir. Genellikle, nakit, kredili satış iş

Mali yıl

Mali Yıl AnlamıMali Yıl (MY), on iki ay süren bir dönem olarak adlandırılır ve bütçeleme, hesap tutma ve endüstriler için diğer tüm mali raporlamalar için kullanılır. Tüm dünyada işletmeler tarafından en sık kullanılan Mali Yıllardan bazıları şunlardır: 1 Ocak - 31 Aralık, 1 Nisan - 31 Mart, 1 Temmuz - 30 Haziran ve 1 Ekim - 30 EylülGenellikle bittiği yıl ile belirtilir. Dolayısıyla, bir işletme Nisan-

Hesap temizleniyor

Takas Hesabı nedir?Yıkama hesabı olarak da bilinen takas hesabı, bir hesaptan diğerine doğrudan transfer yapılamadığında, paranın istenen hesaba sorunsuz bir şekilde aktarılması için tutulduğu geçici bir hesap türüdür. İşlemler devam ederken müşterilerin bir miktar para ayırmalarına yardımcı olur. Bu, belirli bir işletme içi

Tahakkuk esaslı Muhasebe

Tahakkuk esaslı muhasebe temeli nedir?Tahakkuk Muhasebesi, satış yapıldığında (nakit veya kredi satışına bakılmaksızın) gelirin muhasebeleştirildiğini ve giderin karşılık gelen gelirle (ne zaman ödendiğine bakılmaksızın) eşleştirilip muhasebeleştirildiğini belirten en kabul görmüş muhasebe ilkesidir.Muhasebede Tahakkuklar , firma

Tam ifşa ilkesi

Tam Açıklama İlkesi nedir?Tam İfşa İlkesi, GAAP (Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe İlkeleri) ve IFRS7 (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) tarafından desteklenen bir muhasebe politikasıdır ve bir kuruluşun yönetiminin alacaklılara parasal veya parasal olmayan her bir ilgili ve önemli finansal bilgiyi ifşa etmesini gerektirir. , yatırımcılar v

Nakit Bazlı Muhasebe

Nakit Bazlı Muhasebe Nedir?Nakit Esaslı Muhasebe, şirketin tüm gelirlerinin, nakitin fiili olarak alınması durumunda muhasebeleştirildiği ve tüm giderlerin fiilen ödendiğinde muhasebeleştirildiği ve yöntemin genellikle bireyler ve küçük şirketler tarafından izlendiği bir muhasebe yöntemidir.Bu yöntemi genellikle

Muhasebe Varsayımları

Muhasebe Varsayımları nedir?Muhasebe varsayımları, bir kuruluşun iş operasyonlarını sağlayan ve verimli bir şekilde ve FASB (Finansal Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından tanımlanan standartlara göre yürütülen ve sonuçta tutarlı, güvenilir ve değerli bir zemin hazırlamaya yardımcı olan bir dizi kural olarak tanımlanabilir. bilgi ve tamamen tahakku

Muhasebe Tahminleri

Muhasebe Tahminleri nedir?Muhasebe Tahminleri , muhasebede kesin bir ölçme yöntemi olmayan ve bu nedenle geçmiş deneyimlerden elde edilen muhakeme ve bilgiye dayalı olarak tahmin edilen kalemleri ölçmek için kullanılan bir tekniktir.İllüstrasyonDiyelim ki bir şirket, belirli bir dönemde bazı kötü borçlara maruz kalacağını algıladı. Ancak bu dönemde ne ka

Kitapları Pişirin

Kitapların Anlamı PişirinCooks kitap, şirketlerin mali tablolarında tahrifat yapmak için yaptıkları dolandırıcılık faaliyetlerini ve dolayısıyla, vergi ödemelerinden kaçınmak veya gerçekleri gizlemek için kasıtlı olarak firmanın mali hesaplarını bozmanın bir yolu olarak tanımlamak için kullanılır. şirket mevcut gerçek durumda

Mali Yıl ve Takvim Yılı

Mali Yıl ile Takvim Yılı Arasındaki FarklarKurumsal dünyada hakim olan iki tür yıl vardır. Bu iki yıl Mali yıl ve Takvim yılıdır . Bu yıllar arasındaki benzerlik, bunların toplam 365 gün veya arka arkaya on iki ay sürmesidir. Takvim yılı her yıl Ocak ayının ilkinde başlar ve 31 Aralık'ta sona erer; mali yıl ise yılın herhangi bir gününde başlayabilir ancak tam olarak o yılın 365. gününde sona erer. Her iki yılda

Konsinye Muhasebe

Konsinye Muhasebesi Nedir?Konsinye muhasebesi, bir kişinin kendi adına satış için başka bir kişiye mal gönderdiği ve malları gönderen kişiye gönderen, malları alan başka bir kişiye de alıcı adı verilen, alıcının malları adına sattığı bir iş düzenlemesidir. satışta belirli bir yüzde dikkate alınarak gönderici.AçıklamaKonsinye'de mallar, gönder

Maaş dışında verilen haklar

Yan Faydalar nedir?Yan haklar, şirketler tarafından çalışanlarına işlerine bağlanma maliyetlerini karşılamak veya iş tatmini için verilen ve örnekleri sağlık sigortası, çocuğun öğrenim ücretlerine yardım veya çocuklar, şirket arabası vb. için diğer geri ödemelerBasit bir ifadeyle, bu faydalar, maaşlara ek olarak işveren tarafından sunulan ek avantajlardır ve çalışan memnuniyeti, motivasyonu ve kuruluşun piyasadaki uzun vadeli iyi niyeti açısından önemli kabul edilir. En yaygın yan fayda türleri arasında sa

Finansal Raporlama

Finansal Raporlama nedir?Finansal raporlama , kuruluşun herhangi bir noktada fiili mali durumu hakkında fikir edinmelerine yardımcı olmak için önemli finansal bilgilerin ve kuruluşun diğer faaliyetlerinin çeşitli paydaşlara (yatırımcılar, alacaklılar / bankacılar, kamu, düzenleyici kurumlar ve hükümet) ifşa edilmesidir. zamanında.Günümüz d

Leasehold vs Freehold

Leasehold ve Freehold Arasındaki FarkKira sahibi ile serbest mülkiyet arasındaki temel fark, kira sözleşmesi durumunda, mülkün, kullanım için çeşitli kısıtlamaların olduğu mülkün sahibi tarafından kiracıya kiracıya verilmesi, halbuki mülk sahibinin tam mülkiyete sahip olmasıdır. mülkün devri, tadilatı

Muhasebe Tahminindeki Değişiklik

Muhasebe Tahminindeki Değişiklik Nedir?Muhasebe tahmininde bir değişiklik, yeni bilgilerin ortaya çıkması durumunda meydana gelir; bu, şirketin daha önceki bir karar aldığı mevcut verileri değiştirerek iki şeyle sonuçlanır: mevcut bir varlık veya yükümlülüğün defter değerini değiştirme ve sonraki gelecekteki varlık ve borçların muhasebeleştirilmesi.Muhasebe Tahminindeki Değişikli

MM (Milyon)

MM (Milyon) TanımMM, roma rakamlarında m sembolünün bin olarak kullanıldığı ve dolayısıyla mm'nin bin ile 1 milyona eşit olan bin ile çarpıldığı milyonlarda sayıları temsil etmek için kullanılan semboldür. Büyük işletmeler genellikle mali tablolarını ve diğer raporlarını milyonlarca rakamla sunarlar, yani (MM $) kullanırlar.AçıklamaMM rakamları milyonlar

Fon Muhasebesi

Fon Muhasebesi nedir?Fon muhasebesi, hibelerden sağlanan fonların kullanımına kısıtlama veya koşullar koyan bireylerden, hibe yetkililerinden, hükümetlerden veya diğer kuruluşlardan alınan fonların veya hibelerin hesap verebilirliği için Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar ve hükümetler tarafından kullanılan bir yöntemdir ( koşul, bağışçıya göre tam fonlara veya fonların bir kısmına uygulanabilir).AçıklamaKar Amacı Gütmeyen Kurulu