Excel'de LN (Formül, Grafik, Örnekler) | LN Fonksiyonu Nasıl Kullanılır?

Aritmetikte, üslemenin tam tersi olan bir logaritma fonksiyonumuz veya LOG fonksiyonumuz var, excel'de verilen bir sayının logaritmasını hesaplamak için benzer bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon, bağımsız değişken olarak tek bir sayı alan excel'deki LN fonksiyonudur ve sonucu logaritma olarak verir.

Excel'de LN İşlevi

MS Excel'de yerleşik bir işlevdir. LN excel, MS Excel'de Matematik Fonksiyonları altında kategorize edilmiştir. Excel LN, bir sayının doğal logaritmasını hesaplamak için kullanılır.

Doğal Logaritma İşlevi nedir?

Bir sayının doğal logaritması, matematiksel sabit e'nin tabanına logaritmasıdır ; burada e , yaklaşık olarak 2.718281828459'a eşit irrasyonel ve aşkın bir sayıdır. X'in doğal logaritma işlevi genellikle ln x , loge x veya bazen e tabanı örtükse, log x şeklinde yazılır .

Yani, Ln (Sayı) = LOG (Sayı, e)

E ~ = 2.7128 nerede

LN Fonksiyon Grafiği aşağıdadır

Yukarıdaki LN Fonksiyon Grafiğinde, X ekseni günlüğün hesaplanacağı sayıyı belirtir ve Y ekseni günlük değerlerini gösterir. Örneğin log (1), LN Fonksiyon Grafiğinde gösterildiği gibi 0'dır.

Excel'de LN Formülü

LN işlevi Excel'in formülü aşağıdaki gibidir: 

LN Formula'nın ikisi isteğe bağlı olan üç bağımsız değişkeni vardır. Nerede,

  • number = Bu gerekli bir parametredir. Doğal logaritma fonksiyonunun hesaplanacağı sayıyı gösterir. Sayı, pozitif bir gerçek sayı olmalıdır.
  • Parametre negatif bir sayıysa, #SAYI! numara ile hata gösteren.
  • Parametre sıfırsa, #SAYI! numara ile hata belirten.
  • Parametre sayısal olmayan bir değer ise, # DEĞER! üretilen değerde hata olduğunu gösterir.

Excel'de LN Fonksiyonu nasıl kullanılır?

Söz konusu işlev bir Çalışma Sayfası (WS) işlevidir. Bir WS işlevi olarak, Excel LN İşlevi, bir çalışma sayfasının bir hücresine formülün bir parçası olarak girilebilir. Daha iyi anlamak için aşağıda verilen örneklere bakın.

Bu LN Excel Şablonunu buradan indirebilirsiniz - LN Excel Şablonu

Örnek 1 - Kesirli sayı

Bu örnekte, C2 hücresinin kendisiyle ilişkili bir LN formülü vardır. Yani C2 bir sonuç hücresidir. LN'nin ilk argümanı, günlüğün hesaplanacağı sayı olan B2'dir. Sayı 0,5 ve 0,5'in günlüğü -0,693147'dir. Dolayısıyla, ortaya çıkan hücrenin değeri -0.693147'dir.

Örnek 2 - Sıfır sayı

Bu örnekte, C4 hücresinin kendisiyle ilişkili bir LN formülü vardır. Yani C4 bir sonuç hücresidir. LN'nin ilk argümanı, günlüğün hesaplanacağı sayı olan B4'tür. Sayı 0'dır ve 0'ın günlüğü hesaplanamaz. Excel'deki LN işlevi sayı değerini sıfır olarak kabul etmez ve bu nedenle hata karşılığında atılır. Hata #SAYI! bu numaranın hatalı olduğunu gösterir.

Örnek 3 - Tam sayı

Bu örnekte, C6 hücresinin kendisiyle ilişkili bir LN formülü vardır. Yani, C6 bir sonuç hücresidir. LN'nin ilk argümanı, günlüğün hesaplanacağı sayı olan B6'dır. Sayı 5 ve 5'in günlüğü 1.609437912'dir. Dolayısıyla, ortaya çıkan hücredeki değer 1.609437912'dir.

Örnek 4 - Sayısal Olmayan Değer

Bu örnekte, C8 hücresinin kendisiyle ilişkili bir LN formülü vardır. Yani, C8 bir sonuç hücresidir. Excel'deki LN'nin ilk argümanı, logun hesaplanacağı sayı olan B8'dir. Sayı 'abc'dir ve sayısal olmayan değerin günlüğü hesaplanamaz. Excel'deki LN işlevi, günlük böyle bir değer için hesaplanamadığında hata verir. Hata # DEĞER! bu değerin hatalı olduğunu gösterir.

Örnek 5 - Negatif Sayı

Bu örnekte, C10 hücresinin kendisiyle ilişkili bir LN formülü vardır. Yani, C10 bir sonuç hücresidir. Excel'de LN'nin ilk argümanı, günlüğün hesaplanacağı sayı olan B10'dur. Sayı -1,2'dir ve negatif bir sayının günlüğü hesaplanamaz. Değer negatif olduğundan, Excel'deki LN işlevi, değerin hatalı olduğunu belirten bir hata verir. Dolayısıyla, ortaya çıkan hücredeki değer #SAYI! bu numaranın hatalı olduğunu gösterir.

Hatırlanacak şeyler

  • Excel'deki LN işlevi, parametresi olarak yalnızca pozitif bir gerçek sayıyı kabul eder. Bölen sıfır olamaz.
  • Parametre negatif bir sayıysa, #SAYI! numarayla ilgili bir hata olduğunu gösterir.
  • Parametre sıfırsa, #SAYI! numara ile ilgili bir hata olduğunu gösterir.
  • Parametre sayısal olmayan bir değer ise, # DEĞER! oluşturulan değerde bir hata olduğunu gösterir.

Benzer Bir Amaç için Excel VBA

VBA, LOG olan doğal logaritma işlevini hesaplamak için ayrı bir dahili işleve sahiptir. Aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

Örnek :

Daha iyi anlamak için aşağıda verilen örneğe bakalım.

logVal = LOG (5)

logVal: 1.609437912

Burada 5, doğal logaritma fonksiyonunun hesaplanacağı sayıdır. E tabanına kayıt (5), 1.609437912'dir. Dolayısıyla, logVal değişkeni 1.609437912 değerini tutar.